Η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) αποτελεί μη κερδοσκοπική εταιρεία του Αστικού Κώδικα. Ιδρύθηκε το 2019 στην Αθήνα και περιλαμβάνει ως μέλη, εταιρείες που διαθέτουν άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και δραστηριοποιούνται στο νεοσύστατο κλάδο διαχείρισης δανείων. H βασική αποστολή της Ένωσης διέπεται από το τρίπτυχο συνεργασία, δημόσιος διάλογος και εκπαίδευση.

Συμμορφωνόμαστε με το σύνολο των κανόνων που θεσπίζονται από την Ελληνική Πολιτεία για την άσκηση των δραστηριοτήτων μας. 

Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας με δικαιοσύνη και διαφάνεια, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. 

Διαθέτουμε κατάλληλο οργανωτικό πλαίσιο διακυβέρνησης και μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, που διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων σε σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων των πελατών μας. 

Τηρούμε συγκεκριμένες διαδικασίες και διαθέτουμε υποδομές για την καταγραφή και αντιμετώπιση των παραπόνων των πελατών μας. 

Η σχέση των Εταιρειών Διαχείρισης με τους πελάτες-δανειολήπτες είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς αποτελεί τον καταλύτη για την επίλυση ενός τεράστιου οικονομικού προβλήματος που αγγίζει πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την οικονομία της χώρας - αυτού των κόκκινων δανείων. Είναι προς το συμφέρον όλων να προκύπτουν βιώσιμες λύσεις μέσα από μια ομαλή συνεννόηση μεταξύ των διαχειριστών και των δανειοληπτών.

Παρακάτω παρατίθενται απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα που δέχονται
τα μέλη της Ένωσης από τους δανειολήπτες πελάτες τους:

Τί εφόδια διαθέτουν για τη διαχείριση οι εξειδικευμένες εταιρείες έναντι των τραπεζών; Τι δεν μπορούν να κάνουν οι τράπεζες και θα το πετύχουν οι Εταιρείες Διαχείρισης;

Εύλογα προκύπτει το ερώτημα γιατί προτιμώνται οι Εταιρείες Διαχείρισης και όχι οι ίδιες οι τράπεζες. Η απάντηση συνοψίζεται στην αυξημένη αποτελεσματικότητα των Εταιρειών Διαχείρισης. Οι Εταιρείες Διαχείρισης:
  • διαθέτουν συσσωρευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία,
  • απασχολούν εξειδικευμένα στελέχη,
  • έχουν αναπτύξει τεχνολογικές υποδομές που απαιτούν χρόνο και επενδύσεις σημαντικών κεφαλαίων.
 Η αποτελεσματικότητα των Εταιρειών Διαχείρισης έναντι των τραπεζών οφείλεται στη μεγαλύτερη ευελιξία τους στο να δίνουν λύσεις που βοηθούν τους οφειλέτες να αντεπεξέλθουν ευκολότερα στις υποχρεώσεις τους, προσαρμοσμένες στα δεδομένα κάθε δανειολήπτη. Οι λύσεις αυτές δεν μπορούν να υλοποιηθούν εντός του αυστηρού τραπεζικού πλαισίου, λόγω των εποπτικών κανόνων που διέπουν την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών (λ.χ. τα γνωστά EBA rules της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών). Οι Εταιρείες Διαχείρισης δεν υπόκεινται σε αντίστοιχους κεφαλαιακούς περιορισμούς και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ευέλικτες και αποφασιστικές ρυθμίσεις στους δανειολήπτες.

Οι δανειολήπτες έχουν τη δυνατότητα εξατομικευμένων λύσεων με τη μεταφορά του δανείου τους;

Οι Εταιρείες Διαχείρισης μπορούν να επιλέξουν ή να συνδυάσουν τις καταλληλότερες λύσεις για την κάθε περίπτωση δανειολήπτη ξεχωριστά. Για τα φυσικά πρόσωπα, η πρώτη επιλογή είναι πάντοτε η μετατροπή ενός «κόκκινου» δανείου σε εξυπηρετούμενο, με μακρό χρονικό ορίζοντα και κόστος εξυπηρέτησης που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυνατότητες του δανειολήπτη (ώστε να μην υπάρξει εκ νέου αθέτηση). Για τις επιχειρήσεις, η δυνατότητα εξυπηρέτησης μπορεί να συνδυαστεί και με την εξεύρεση νέων κεφαλαίων στο πλαίσιο μιας συμφωνίας εξυγίανσης της επιχείρησης ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά της προς το συμφέρον των εργαζομένων, με τη διατήρηση θέσεων εργασίας, των μετόχων αλλά και της Εταιρείας Διαχείρισης με την εξυπηρέτηση του δανείου.

Γιατί ο δανειολήπτης δεν θα βρεθεί σε χειρότερη θέση με τη μεταφορά του δανείου του από τράπεζα σε Εταιρεία Διαχείρισης;

Γιατί το πλαίσιο λειτουργίας των Εταιρειών Διαχείρισης προβλέπεται ρητά από τη νομοθεσία. Οι Εταιρείες Διαχείρισης στην Ελλάδα λειτουργούν εντός ενός αυστηρά εποπτευόμενου πλαισίου, το οποίο εγγυάται απόλυτα τη δίκαιη μεταχείριση των δανειοληπτών. Ο Νόμος περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένες προβλέψεις για τη σχέση των Εταιρειών Διαχείρισης με τους δανειολήπτες. Έτσι, σε όλες τις περιπτώσεις μεταβίβασης απαιτήσεων οι σχετικές ρυθμίσεις προβλέπουν ρητά ότι δεν χειροτερεύει σε τίποτα η θέση του οφειλέτη, καθώς και ότι ο τελευταίος διατηρεί ακέραια όλα τα δικαιώματα που είχε έναντι του αρχικού δανειστή.