Ένωση

Σκοπός

Η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) αποτελεί μη κερδοσκοπική εταιρεία του Αστικού Κώδικα. Ιδρύθηκε το 2019 στην Αθήνα και περιλαμβάνει ως μέλη, εταιρείες που διαθέτουν άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και δραστηριοποιούνται στο νεοσύστατο κλάδο διαχείρισης δανείων. H βασική αποστολή της Ένωσης διέπεται από το τρίπτυχο συνεργασία, δημόσιος διάλογος και εκπαίδευση. Ειδικότερα αποστολή μας είναι:

Η παρακολούθηση ζητημάτων συλλογικού ενδιαφέροντος και η διαμόρφωση κοινών θέσεων των μελών της Ένωσης.

Η εκπροσώπηση και προώθηση των θέσεων των μελών, στην Ελλάδα, και το εξωτερικό, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με φορείς και ενώσεις άλλων χωρών, στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας.

Η παρακολούθηση των ρυθμιστικών διατάξεων, που αφορούν στη λειτουργία των εταιρειών μελών και η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τη διαμόρφωση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου.

Η ανάπτυξη εκπαιδευτικής δραστηριότητας μέσω της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, στο προσωπικό των μελών μας και σε τρίτους, σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση δανείων.

Η προαγωγή της λειτουργίας της αγοράς διαχείρισης δανείων, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην επίλυση των σχετικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, στην εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στην ενίσχυση των συνθηκών ρευστότητας στην Ελληνική Οικονομία.

Οι αρχές μας

Η εν γένει επιχειρηματική δράση των Εταιρειών Διαχείρισης διέπεται από τις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας, της ευπρέπειας, της συναλλακτικής ευθύτητας, της ειλικρίνειας κατά την επικοινωνία και του σεβασμού των δικαιωμάτων πελατών τους. Ειδικότερα, οι Εταιρείες Διαχείρισης:

Συμμορφώνονται με το σύνολο των κανόνων που θεσπίζονται από την Ελληνική Πολιτεία για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους 

Αντιμετωπίζουν τους πελάτες τους με δικαιοσύνη και διαφάνεια, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες 

Διαθέτουν κατάλληλο οργανωτικό πλαίσιο διακυβέρνησης και μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, που διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων σε σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων των πελατών τους 

Τηρούν συγκεκριμένες διαδικασίες και διαθέτουν κατάλληλη υποδομή για την καταγραφή και αντιμετώπιση των παραπόνων των πελατών τους 

Διακυβέρνηση

Η διακυβέρνηση της Ένωσης στηρίζεται στη λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα μέλη της Ένωσης, είναι το ανώτατο όργανο της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται αποκλειστικά στην ειδικότερη αρμοδιότητα άλλου οργάνου, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

Στην αποκλειστική αρμοδιότητά της εμπίπτουν ενδεικτικά:

Η αναθεώρηση του Καταστατικού της Ένωσης

Η έγκριση και αναδρομική εφαρμογή των κανόνων εισφορών των μελών

Η επανεξέταση αίτησης απόκτησης ιδιότητας μέλους

Η έγκριση απόφασης αποβολής μέλους από την Ένωση

Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο καθορισμός του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και επικύρωση εκλογής νέου Μέλους

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλες τις πράξεις συνήθους διοίκησης και διαχείρισης της Ένωσης. 

Σύσταση:

Θεόδωρος Αθανασόπουλος

Διευθ. Σύμβουλος Cepal Hellas

Πρόεδρος ΔΣ

Αναστάσιος Πανούσης

Διευθ.Σύμβουλος doValue Greece

Αντιπρόεδρος ΔΣ

Αριστείδης Αρβανιτάκης

Διευθ.Σύμβουλος UCI Ελλας

Μέλος

Νικόλαος Βαρδαραμάτος

Διευθ.Σύμβουλος QQuant Master Servicer

Μέλος

Αντώνης Μεσσάδος

Διευθ.Σύμβουλος EOS Greece

Μέλος

Μαρλέν Μηλιάδη

Chief of Staff, Governance & Operational Risk Intrum Hellas

Μέλος

Αναστασία Σουλιώτη

Διευθ.Σύμβουλος Veraltis

Μέλος

Επιτροπές

Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν συσταθεί και
λειτουργούν στο πλαίσιο της Ένωσης οι ακόλουθες Επιτροπές:

Επιτροπή για Θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Η Επιτροπή Ρυθμιστικών Θεμάτων, βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία διαβούλευσης και επεξεργασίας προτάσεων  σε σχέση με το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τα ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης των μελών.

Επιτροπή GDPR
Η Επιτροπή GDPR απαρτίζεται από στελέχη των εταιρειών – μελών της και έχει ως αντικείμενο την ενασχόληση με τα ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων στις Εταιρείες Διαχείρισης.

Επιτροπή για Νομικά Θέματα
Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων διατυπώνει θέσεις επί νομικών ζητημάτων που αφορούν ευρύτερα τον κλάδο διαχείρισης δανείων και επεξεργάζεται προτάσεις προς την κατεύθυνση βελτίωσης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους.

Επιτροπή για Οικονομικά και Φορολογικά Θέματα
Η Επιτροπή Οικονομικών και Φορολογικών Θεμάτων επεξεργάζεται θέσεις και διατυπώνει προτάσεις σε σχέση με τα οικονομικά και φορολογικά ζητήματα που απασχολούν τις Εταιρείες Διαχείρισης.

Εποπτεύουσα Αρχή

H Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί την αρμόδια εποπτική αρχή για τον έλεγχο της ίδρυσης και της λειτουργίας των Εταιρειών Διαχείρισης. Το σχετικό πλαίσιο ίδρυσης και κανόνων λειτουργίας περιλαμβάνεται στο Ν. 4354/2015.