Μέλη

Υπηρεσίες

Οι εταιρείες μέλη της ΕΕΔΑΔΠ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης δανείων Ειδικότερα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα μέλη της Ένωσης μπορούν να παρέχουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Ανάληψη της διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (ενήμερων και μη ενήμερων) και διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης διαχείρισης.
  • Νομική και λογιστική παρακολούθηση απαιτήσεων.
  • Διενέργεια διαπραγματεύσεων για την αποπληρωμή οφειλών.
  • Σύναψη συμβάσεων συμβιβασμού, ρύθμισης και διακανονισμού οφειλών.
  • Διαχείριση ακινήτων που αποτελούσαν εμπράγματη εξασφάλιση για τις απαιτήσεις που είχαν ανατεθεί προς διαχείριση.
  • Χορήγηση δανείων και πιστώσεων σε δανειολήπτες, με σκοπό την αναχρηματοδότηση των δανείων τους ή την αναδιάρθρωση της δανειολήπτριας επιχείρησης, εφόσον έχει ληφθεί σχετική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος.
  • Ανάληψη της διαχείρισης απαιτήσεων από την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Εκπαίδευση

Η ΕΕΔΑΔΠ θέλοντας να προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στις εταιρείες μέλη της, σχεδιάζει και αναπτύσσει σταδιακά τη διοργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων.

Σε ένα τόσο έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να ενεργούν οι Εταιρείες Διαχείρισης, υπάρχει διαρκής και έντονη ανάγκη για εκπαίδευση των στελεχών αφενός, σε αντικείμενα σχετικά με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, αφετέρου, σε θέματα εκπαίδευσης που προωθούν την εύρυθμη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης και πηγάζουν μέσα από τις επιχειρησιακές ανάγκες του κλάδου.

Με γνώμονα τα παραπάνω, η ΕΕΔΑΔΠ, προτίθεται να διοργανώνει σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς, εκπαιδευτικές ημερίδες, σεμινάρια ή άλλου είδους εκπαιδεύσεις για τα στελέχη των μελών της, σε κοινού ενδιαφέροντος αντικείμενα.