Εποπτεύουσα Αρχή

Όλα τα μέλη της ΕΕΔΑΔΠ εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικότερα, η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί την αρμόδια εποπτική αρχή για τον έλεγχο της ίδρυσης και της λειτουργίας των Εταιρειών Διαχείρισης. Το σχετικό πλαίσιο ίδρυσης και κανόνων λειτουργίας περιλαμβάνεται στο Ν. 4354/2015, όπως ισχύει, και εξειδικεύεται με την υπ’ αριθμόν 118/19.05.2017 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) της ΤτΕ (ΦΕΚ Β’ 1764/22.5.2017).